Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường giám sát hoạt động đầu tư trồng cây thuốc lá trên địa bàn huyện

Thực hiện Công văn số 19/SCT-QLCN ngày 06/01/2022 của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường giám sát hoạt động đầu tư trồng cây thuốc lá trên địa bàn huyện. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trồng cây thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn huyện, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành công văn số 36/UBND-KTHT, ngày 11/01/2022 đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường kiểm tra, giám sát nắm bắt hoạt động đầu tư trồng cây thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá của thương nhân trên địa bàn; Yêu cầu thương nhân có hoạt động đầu tư trồng cây thuốc lá trên địa bàn hằng năm phải thực hiện nghiêm việc đăng ký diện tích trồng cây thuốc lá và dự kiến sản lượng nguyên liệu thuốc lá theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Thực hiện xác nhận cho thương nhân bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tíchđảm bảo không chồng lấn vùng đầu tư giữa các thương nhân trên địa bàn.

Riêng vụ Đông Xuân năm 2021-2022: Thực hiện tổng hợp số liệu các thương nhân đầu tư trồng cây thuốc lá đã đăng ký diện tích trồng cây thuốc lá và dự kiến sản lượng nguyên liệu thuốc lá đính kèm bản sao bản Đăng ký; số liệu Bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích và đính kèm bản sao, bảng kê để tổng hợp báo cáo sở Công thương theo quy định.

Hoàng Hướng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện