Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Huyện Hữu Lũng on 19 January 2018

HUYỆN ỦY

 

I

Thường trực Huyện ủy

 

1. Đ/c Phan Hồng Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825025; Di động: 0912234503

2. Sái Văn Đông - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825027; Di động: 0912199089

3. Đ/c Bùi Quốc Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825048; Di động: 0912203302

II

Ban Tổ chức Huyện ủy

 

1. Đ/c Đặng Văn Sáng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức.

Điện thoại: Cơ quan: 3.826422; Di động: 0912245420

2. Đ/c Phạm Văn Lâm - Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức.

Điện thoại: Cơ quan: 3.729.020; Di động: 0912 426 761

3. Đ/c Đỗ Văn Quyền - Phó Trưởng ban Tổ chức.

Điện thoại: Cơ quan: 3.729.020; Di động: 0988077673

III

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

 1. Đ/c Nguyễn Công Thận - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825030; Di động: 0912245420

2. Đ/c Nguyễn Đình Sơn  - Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.729.011; Di động: 0395.026.604

3. Đ/c Phạm Phương Trinh - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.  

Điện thoại: Cơ quan: 3.826.419; Di động: 0982.084.094

IV

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

 

 

 

1. Đ/c Phạm Công Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825096; Di động: 0914 233 038

2. Đ/c Vũ Thị Cúc - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan:  3729.189     ; Di động: 0915166212

3. Hoàng Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Điện thoại: Cơ quan: 3.826.421; Di động: 0984.411.161.

V

Ban Dân vận Huyện ủy

 

1. Đ/c Nguyễn Trọng Hiệp - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận.

Điện thoại: Cơ quan: 3.728288; Di động: 0989322877

2. Đ/c Trần Văn Ba - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại: Cơ quan: 3.728.288; Di động: 0912334590

VI

 Văn phòng Huyện ủy

 

1. Đ/c Phạm Ngọc Thủy - Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.827461; Di động: 0943.619.822

2. Đ/c Lê Trang - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.827.446; Di động: 0842.620.666

3. Đ/c Nguyễn Trường Giang - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825.998; Di động: 0913.765.702

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

 

I

Thường trực Hội đồng dân dân

 

1. Đ/c Vũ Thị Tuyến -  Chủ tịch  HĐND Huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.827 152; Di động: 0914552398

 

2. Mai Xuân Thắng - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825052; Di động: 0912.618.603

II

Thường trực Ủy ban nhân dân

 

1. Đ/c Bùi Quốc Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825048; Di động: 0912.203.302

2. Đ/c Dương Thị Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: Cơ quan: 3.825050; Di động: 0987.221.445.

3. Đ/c Trần Quốc Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825057; Di động: 0912.619.089

III

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

1. Đ/c Phạm Ngọc Thủy - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.824.461; Di động: 0943.619.822

 

2. Đ/c Nguyễn Văn Dòn - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825719; Di động: 0945.392.168

3. Nông Thị Huyền Trang - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

Điện thoại: Cơ quan: 3725.889; Di động: 0916.319.396