Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hữu Lũng bồi dưỡng lý luận chính trị cho 63 đảng viên mới

 

Tngày 06 đến ngày 12/3/2023, Trung tâm Chính trị huyện Hữu Lũng mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 63 học viên là đảng viên mới của 22 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện

Quá trình học tập, các học viên được các giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức Trung tâm Chính trị huyện bồi dưỡng truyền đạt nội dung các chuyên đề theo hướng dẫn số 60-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, về hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Toàn cảnh lớp học (1).jpg

Toàn cảnh lớp học

Qua đó, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng của Đảng; nội dung cơ bản về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống; có ý thức, thái độ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoàng Hồng - Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT-TT Hữu Lũng