Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 24/11, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; các văn nghệ sĩ và đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị – xã hội…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.jpg

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

 

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hữu Lũng có đồng chí: Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Đức Chính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan ngành dọc của trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT; TTGDNN, Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn, các đồng chí báo cáo viên cấp ủy huyện, bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ khối cơ quan; cán bộ CCVC Phòng Văn hóa và thông tin; Trung tâm VHTT - TT huyện cùng 24 điểm cầu tại các xã, thị trấn và Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

Các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy Hữu Lũng tại điểm cầu huyện.jpg

Các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy Hữu Lũng tại điểm cầu huyện

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tóm tắt về việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghị quyết xác định một trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 là: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”; xác định mục tiêu chung và 10 nhóm giải pháp trọng tâm về phát triển văn hoá và xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hội nghị đã nghe một số bài phát biểu tham luận của các bộ, ngành trung ương, địa phương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ về nội dung liên quan.

Trong đó, các tham luận khẳng định rõ hơn vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa; hiến kế định hướng phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành VHTT&DL giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030; xây dựng môi trường văn hóa –  nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc, văn hoá còn là dân tộc còn, mất văn hóa là mất dân tộc. Đồng chí gửi lời hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn thể cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các lực lượng tham gia trên mặt trận văn hóa trong thời gian vừa qua.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn và chấn hưng nền văn hóa của dân tộc, cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người dân Việt Nam, tạo nguồn lực hồi sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Đồng thời, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển hội nhập với những giá trị chuẩn mực, phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia, dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại. Những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh được bồi đắp, phát triển bởi nền Văn hóa Việt Nam, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học.

Mặt khác, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sáng tạo giá trị văn hóa mới, xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, cái phi văn hóa, phản văn hóa, bảo vệ những giá trị chân, thiện, mỹ, nâng cao đời sống văn hóa của Nhân dân.…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Hội nghị Văn hóa toàn quốc là một sự kiện quan trọng khẳng định vai trò của văn hóa cũng như đánh giá đúng những thành tựu rất to lớn về văn hóa mà đất nước đã đạt được trong những năm qua. Hội nghị đã nhìn thẳng vào bất cập, những thiếu sót trong công tác văn hóa, từ đó rút kinh nghiệm nhằm thống nhất nhận thức, quan điểm, hành động để chấn hưng văn hóa như trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn sau khi hội nghị kết thúc, không chỉ những người làm công tác văn hóa mà toàn xã hội, tất cả người dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ được truyền cảm hứng, trách nhiệm và niềm tin để góp phần đưa nền văn hóa nước nhà phát triển rực rỡ hơn và đặc biệt giúp cho đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn.

Hoàng Hồng

Trung tâm VHTT & TT Hữu Lũng