Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Huyện

Tăng cường chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Xuân và triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2022

UBND huyện ban hành văn bản số 1022/UBND-NN, ngày 08/7/2022 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Xuân và triển khai sản xu

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Huyện

Tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè 2022

Thực hiện Công văn 569/UBND-KGVX ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè; Công văn số 1645/SGDĐT-GDTXCN ngày 07/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý,

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Huyện

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ Phông Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn”. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh thời gian từ 08 giờ 00 ngày 22

  THÔNG BÁO
Mời chào hàng cạnh tranh
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu: “Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ Phông Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn”, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Huyện