Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng nhân dân

Submitted by Tổng biên tập on 28 May 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG,

KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

Địa chỉ: Số 03, đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng,

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

1_1.png

2_0.png

3_0.png

 

IV. VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Vị trí, Chức năng

HĐND huyện là cơ quan quyền lực Nhà nước của địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. Thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang và công dân địa phương.

2. Nhiệm vụ

2.1. Trong lĩnh vực kinh tế

- Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, chủ trương biện pháp về xây dựng và phát triển HTX và kinh tế hộ gia đình; biện pháp phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế, bảo đảm tự chủ sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế theo pháp luật.

- Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; chủ trương biện pháp thực hiện, giám sát việc thực hiện và điều chỉnh ngân sách cần thiết.

2.2. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống

- Quyết định các biện pháp và điều kiện cần thiết để phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; giữ gìn, bảo quản trùng tu và phát huy giá trị các công trình văn hóa, nghệ thuật, di tích lịch sử văn hóa.

- Quyết định biện pháp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội; thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, chế độ chính sách đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội.

2.3. Trong lĩnh vực quản lý đô thị

Quyết định các biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị của huyện; đảm bảo trật tự công cộng, giao thông, phòng chống cháy nổ, quản lý dân cư đô thị.

2.4. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên môi trường

Quyết định biện pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; các biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

2.5. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật

- Quyết định biện pháp xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế.

- Quyết định các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm thi hành pháp luật, bảo vệ và bảo hộ những quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thực hiện chính sách tôn giáo.

2.6. Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên của UBND; Trưởng phó và thành viên các Ban HĐND; Hội thẩm nhân dân. Bãi nhiệm đại biểu HĐND và chấp nhận đại biểu HĐND xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

- Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật của UBND huyện, nghị quyết trái pháp luật của HĐND xã.

- Giải tán HĐND cấp xã trong trường hợp cần thiết, trình HĐND huyện phê chuẩn.

- Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia tách và điều chỉnh địa giới ở địa phương để đề nghị cấp trên xem xét quyết định.

V. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

Là cơ quan hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp, bảo đảm cho HĐND thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ. 

Chuẩn bị, triệu tập và chủ tọa các kỳ họp HĐND; giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND và thi hành pháp luật ở địa phương. Điều hòa hoạt động của các ban, giữ mối liên hệ với đại biểu; tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu và ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp HĐND. Phê chuẩn kết quả bầu của Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND xã. Trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu; đưa ra HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND. Báo cáo cấp trên về hoạt động của HĐND; giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ủy ban MTTQ huyện.

VI. CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN

Là cơ quan tham mưu cho HĐND, có nhiệm vụ tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND, thẩm tra các báo cáo, đề án do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; giúp HĐND giám sát hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang và công dân trong việc thực hiện nghị quyết HĐND và thi hành pháp luật.