Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng nhân dân

Submitted by Tổng biên tập on 28 May 2021

1. Đ/c Phan Hồng Tiến -  Chủ tịch  HĐND Huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.736.333; Di động: 0912.234.503

2. Đ/c Mai Xuân Thắng - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825052; Di động: 0912.618.603

3. Đ/c Nguyễn Tố Nga – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Điện thoại: Cơ quan: 3.826.608; Di động: 0972.338.127

4. Nguyễn Quốc Thắng – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Điện thoại: Cơ quan: 3.827.152; Di động: 0913.310.622