Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 34

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Huyện

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản


 
          Thực hiện quy định về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:
         Ngày 26/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành (Tổ chức đầu tiên) có nhu cầu thăm dò mỏ đất sét Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.
 

Loại khoáng sản Vị trí khu vực thăm dò Diện tích
(ha)
Tọa độ điểm khép góc
 khu vực thăm dò
(Hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 107015, múi chiếu 30)
Điểm góc X(m) Y(m)
Đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường Mỏ đất sét Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 8,6 ha I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
2419623
2419652
2419493
2419575
2419279
2419222
2419407
2419359
450231
450377
450487
450637
450759
450648
450548
450432

 

           Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản năm 2010 có nguyện vọng được thăm dò khoáng sản tại vị trí nêu trên nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 26/8/2016. Sau thời gian này, Sở Tài nguyên và Môi trường không tiếp nhận hồ sơ và tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định./.