Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn 10 năm xây dụng và phát triển

Tin thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường là bộ phận chuyên môn trong bộ máy tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng về các lĩnh vực của ngành. Trước năm 2003, biên chế Thanh tra thường xuyên chỉ có 5-6 người chủ yếu tập trung vào giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra hành chính trong lĩnh vực đất đai; từ khi thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (tháng 10/2003) đến nay số lượng cán bộ được tăng thêm, ổn định và được quan tâm đào tạo. Đồng thời, năm 2004 Luật Thanh tra được ban hành đã quy định rất cụ thể về tổ chức, hoạt động của thanh tra; chức năng nhiệm vụ được bổ sung thêm theo yêu cầu mới của công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trong đó tăng thêm về các lĩnh vực chuyên ngành, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng,…

Trong khoảng thời gian 10 năm qua, hoạt động của Thanh tra tập trung vào Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện chương trình, kế hoạch từng năm được Giám đốc Sở phê duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều tổ chức, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường,… qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật. Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp vào ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng; kiến nghị với UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi hàng nghìn m2 đất do các tổ chức sử dụng không đúng mục đích hoặc bỏ hoang hóa. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường đã góp phần đưa công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp; hạn chế việc vi phạm pháp luật của các đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.