Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
04 09-05-2121 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 04)
15 21-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Bà Phạm Thị Thủy)
24/TB-HĐND 20-05-2021 Thông báo lịch kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND huyện
10 19-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Dư Chấn Hưng)
13 19-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Phạm Công Minh)
11 19-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Nguyễn Trọng Hiệp)
09 19-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Sái Văn Đông)
14 19-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Bà Đào Linh Chi)
12 19-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Nguyễn Hữu Hải)
27/UBBC-NV 18-05-2021 Về việc tiếp tục quan tâm, lưu ý một số nội dung trong quá trình tổ chức bầu cử
08 18-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Phan Hồng Tiến)
26/UBBC-NV 17-05-2021 V/v tăng cường công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
611/UBND-NV 17-05-2021 Về việc bổ sung dấu “Đã bỏ phiếu” cho các Tổ bầu cử có cử tri không đến được khu vực bỏ phiếu
05 14-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Bà Nguyễn Thị Thu Hiền)
03 14-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Bà Hoàng Thị Tuyết)
06 14-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Hoàng Văn Viện)
04 14-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Bà Lương Quỳnh Nga)
02 14-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Trần Quốc Bảo)
07 14-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Đặng Văn Sáng)
02 09-05-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 02)
07 09-05-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 07)
05 09-05-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 05)
03 09-05-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 03)
01 09-05-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 01)
06 09-05-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 06)
513/UBND-TP 28-04-2021 về việc tiếp tục tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.
20/NQ-UBBC 23-04-2021 Nghị quyết Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2021- 2026 ở từng đơn vị bầu cử
18/UBBC-NV 22-04-2021 V/v tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
08/TB-HĐND 19-04-2021 Thông báo lịch làm việc của Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện đối với Trung đoàn 267, Tiểu đoàn 16
09/KH-HĐND 19-04-2021 Kế hoạch Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
71/GM-UBND 16-04-2021 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
456/UBND-VH 16-04-2021 V/v rà soát cơ sở vật chất nhà văn hóa cấp xã, thôn phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
226/BC-BCH 15-04-2021 Báo cáo công tác ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
63/GM-UBND 09-04-2021 Giấy mời họp về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
16/KH-UBBC 09-04-2021 Kế hoạch Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Lần 2)
15/KH-UBBC 07-04-2021 Kế hoạch Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01 17-07-2020 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 -1/8/2020)
01 07-01-2020 Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV
01 14-05-0021 Chương trình hành động của người trúng cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Mai Xuân Thắng)