Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022

Giao diện Công dân số xứ lạng_2.jpgThực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 355/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022; công văn 1423/STTTT ngày 11/7/2022 về tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh UBND huyện đã triển khai tập huấn về cài đặt ứng dụng (App) Công dân số Xứ Lạng và tạo tài khoản thanh toán điện tử cho Tổ Công nghệ số cộng đồng (Tổ CNSCĐ). Theo đó, trong năm 2022 chỉ tiêu chung toàn huyện phát triển 70% dân số trên địa bàn từ 15 tuổi trở lên (tương ứng với 62.149 người) cài đặt, sử dụng app Công dân số Xứ Lạng, App tài khoản thanh toán điện tử MBBank và app người mua của 02 sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn và langson.voso.vn.

Qua rà soát, tổng hợp số liệu trên hệ thống báo cáo Microsoft Form của tỉnh và báo cáo của các xã, thị trấn báo cáo hàng ngày gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin (22 xã đã gửi báo cáo, 02 xã: Quyết Thắng, Hữu Liên chưa báo cáo) kết quả triển khai thực hiện đến hết ngày 13/7/2022 còn rất thấp, cụ thể: Tổng số tài khoản các ứng dụng (App) đã tải, cài đặt, đăng ký sử dụng được 6.281 tài khoản (đạt 10,1% kế hoạch), trong đó: Tài khoản Công dân số Xứ Lạng: 2.205 tài khoản đạt 3,55% kế hoạch; Tài khoản thanh toán điện tử MBBank: 1.584 tài khoản đạt 2,55% kế hoạch; Tài khoản người mua của 02 sàn thương mại điện tử: 2.492 tài khoản (PostMart có 1.197 tài khoản, Voso có 1.295 tài khoản) đạt 4,01% kế hoạch.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế số năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai thực hiện một số nội dung: Rà soát tình hình tổ chức thực hiện cài đặt ứng dụng (App) Công dân số Xứ Lạng và tạo tài khoản thanh toán điện tử để có biện pháp, giải pháp hướng dẫn các Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) triển khai thực hiện các chỉ tiêu đã giao; Định kỳ tổng hợp số liệu thực hiện trên địa bàn, báo cáo kết quả về UBND huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin (mẫu biểu và thời gian báo cáo thực hiện theo Công văn số 439/UBND-VH ngày 06/4/2022 của UBND huyện) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Chỉ đạo đầu mối triển khai và Tổ trưởng Tổ CNSCĐ các thôn, khu phố rà soát, kiện toàn Tổ CNSCĐ nếu có sự thay đổi về thành viên; đôn đốc Tổ CNSCĐ triển khai việc tuyên truyền, hướng dẫn tạo tài khoản đối với người dân với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” và báo cáo kết quả thiết lập tài khoản cho người dân về Trung tâm Công nghệ số - Sở Thông tin và Truyền thông qua Microsoft From.

 

Hoàng Hướng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện