Ngày 14/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng, ban chuyên môn, đại diện Chủ tịch, Phó chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị ..jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023, Tổng chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện là 46.093 triệu đồng trong đó vốn theo Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND là 12.080 triệu, Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất là 34.013 triệu, giá trị giải ngân tính đến hết ngày 28/2/2023 là 5.279 triệu đồng đạt 11% KH vốn giao. Nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đã phân bổ là 110.125 triệu đồng. Trong đó Chương trình MTQG xây dựng NTM là 46.294 triệu đồng, phân bổ 19 dự án. Nguồn vốn Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 63.831 triệu đồng phân bổ 66 danh mục. Hiện các công trình, dự án đang trong giai đoạn thực hiện và chuẩn bị đầu tư. Tổng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 là 66.925 triệu đồng đã phân bổ là 35.665 triệu đồng trong tháng 3 dự kiến sẽ phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đối ứng.

Sau khi nghe các phòng, ban chuyên môn các xã, thị trấn báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án các đại biểu đã thảo luận, đưa ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở, đồng thời đề ra các biện pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Đ.c Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị.jpg

Đ.c Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trả lời các vướng mắc của các xã, thị trấn trong quá trình triển khai, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện ngay trong thời gian tới như: Đề nghị các phòng ban chuyện môn, phối hợp với các xã, thị trấn các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện sớm các dự án, công trình đảm bảo nhanh, đúng tiến độ, đúng quy định chất lượng, hiệu quả; Đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng LĐTBXH&DT chủ động tham mưu phân bổ vốn sự nghiệp còn lại; Các chủ đầu tư, Ban QLDA thực hiện thanh, quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành; các Phòng ban, chuyên môn sớm ban hành các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện công trình, dự án, rà soát các nội dung công việc cần trình cuộc họp HĐND sắp tới để điểu chỉnh, bổ sung.

Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT&TT