Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND huyện Hữu Lũng về việc tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Văn thư-Lưu trữ điện tử năm 2022. Ngày 17/6 UBND huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Văn thư-Lưu trữ điện tử năm 2022 cho lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác Văn thư, Lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng - Thống kế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

giang vien.jpg

Giảng viên Trần Thị Minh Tâm, Tiến sỹ Học viện Hành chính Quốc gia phụ trách lên lớp

 

Nội dung lớp tập huấn gồm 4 chuyên đề: Tổng quan về công tác Văn thư; Soạn thảo, ban hành văn bản điện tử; Quản lý văn bản điện tử. Lập và quản lý hồ sơ điện tử.

hoc vien tai lop.jpg

Học viên tại lớp bồi dưỡng

 

Thông qua lớp bồi dưỡng  nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (cơ quan, đơn vị), cán bộ, công chức, viên chức nắm được những nội dung cơ bản về công tác văn thư như: kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản…; triển khai nhiệm vụ hiện đại hóa công tác văn thư; quản lý, sử dụng văn bản điện tử, lập hồ sơ, tài liệu điện tử nhằm đẩy mạnh quá trình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Cập nhật, bổ sung kiến thức, nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ điện tử giúp cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung cần thực hiện các quy trình, nghiệp vụ trong xử lý văn bản giấy, văn bản điện tử để giải quyết công việc hàng ngày tại cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao kiến thức, năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Hoàng Hướng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện