Thực hiện Công văn số 1428/UBND-KGVX ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch COVID-19 trở về tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện ban hành công văn số 1464/UBND ngày 11/10/2021 V.v yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung:

Giao Trung tâm Y tế, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã (Minh Sơn, Đồng Tân, Hồ Sơn, Đồng Tiến) chỉ đạo các lực lượng chức năng tại các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạo điều kiện cho người dân được trở về thuận lợi; đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn huyện, yêu cầu khai báo y tế và kiểm tra các giấy tờ theo đúng quy định; điều tiết phân luồng, bảo đảm giãn cách để tránh lây nhiễm chéo; nếu số lượng công dân trở về huyện nhiều thì điều động thêm cán bộ, chiến sĩ và phương tiện để tăng cường cho các Chốt; có biện pháp ổn định tình hình an ninh, trật tự và đảm bảo an toàn giao thông tại Chốt kiểm dịch liên ngành.

chot Ben Luong.jpg

Người dân về địa bàn huyện qua chốt kiểm dịch Thôn Bến Lường xã Minh Sơn

 

Giao Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện khám sàng lọc, phân loại và cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển từ các vùng nguy cơ về địa bàn huyện theo chỉ đạo tại Công văn số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 của Bộ Y tế và các quy định khác có liên quan.

UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng, Tổ COVID cộng đồng tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện, quản lý các trường hợp người dân từ vùng có dịch COVID-19 về địa bàn để quản lý theo hướng dân của ngành Y tế; chú trọng tuyên truyền rộng rãi đến người dân về việc khi có người thân hoặc phát hiện có người trở về từ các vùng có dịch COVID-19 thì vận động khai báo y tế hoặc thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, khám sàng lọc, cách ly theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; Hội Chữ thập đỏ huyện,  xây dựng kế hoạch triển khai vận động Nhân dân và doanh nghiệp hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam trở về cả về vật chất và tinh thần.

Hoàng Hướng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện