Trong 4 ngày từ 15 đến 18/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Hữu Lũng đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021 cho 60 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021.jpg

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021

 

Quá trình bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt những nội dung cơ bản trong 7 chuyên đề chính và 1 chuyên đề bổ trợ, gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về: quốc phòng - an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; cùng một số nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Luật GDQP & AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Lực lượng dự bị động viên.

Kết thúc các chuyên đề,  học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh.

Hoàng Hồng

Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng