Ngày bẩu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đất nước. Tại Điều 27 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân”. Như vậy, quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện được thực hiện việc lựa chọn đại biểu vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Xác định quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân nên Đảng, Nhà nước luôn luôn tôn trọng, bảo vệ quyền được bầu cử, lợi ích hợp pháp của người dân trong đó có những người bị tạm giữ, tạm giam. Tại điểm b, Khoản 1 Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định người bị tạm giữ, tạm giam có quyền “được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân”, theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015: “Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc”. Về mặt pháp lý, người bị tạm giữ, tạm giam chưa bị coi là có tội nên không bị tước mất quyền bầu cử.

z2497448861145_75927cd0f486f79383d452789293f0ac sua.jpg

Thực hiện Hướng dẫn số 21 ngày 16/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Công văn số 324/VKS-P8 ngày 22/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng đã tiến hành kiểm sát công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hữu Lũng.

Hoàng Kỳ Anh

Viện Kiểm sát nhân dân huyện