Từ ngày 05 - 09/4, Ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 84 quần chúng ưu tú thuộc  21 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Phạm Công Minh Trưởng Ban Tuyên giáo Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện lên lớp.jpg

Đồng chí Phạm Công Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo,

Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trực tiếp lên lớp

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, các đồng chí học viên được nghiên cứu các chuyên đề trong tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho lớp đối tượng kết nạp đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm 05 Bài: Khái lược lịch sử đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của điều lệ đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời được nghe một số chuyên đề về xây dựng Đảng và viết bài thu hoạch có đánh giá xếp loại, sau đó cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng theo quy định.

Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên bổ sung lý luận vào thực tiễn, vận dụng những kiến thức đã học vào trong quá trình công tác và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ngọc Huyền

Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng