Skip to main content

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng

Trong 5 ngày, từ ngày 10/3 đến ngày 16/3/2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hữu Lũng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng cho 50 quần chúng ưu của 19 chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Do các giảng viên kiêm chức của huyện là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện trực tiếp lên lớp chú trọng đổi mới cả về phương pháp giảng dạy, cập nhật kiến thức mới trong xây dựng giáo án, phần lớn giảng viên sử dụng giáo án điện tử do vậy nội dung bài giảng có phần sinh động hơn, kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống.

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng được nghiên cứu 05 chuyên đề trong tài liệu “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản chính trị quốc gia - sự thật Hà Nội ấn hành năm 2016 gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời được nghe một số chuyên đề về xây dựng Đảng và viết bài thu hoạch để được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng theo quy định của Trung ương.

DSC_1406.jpg

Qua lớp bồi dưỡng trang bị cho quần chúng ưu tú những kiến thức lý luận về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong thời gian tới các quần chúng ưu tú tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam./.

                                               

Nông Thị Tuyết Nhung

Trung tâm BDCT huyện