Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Từ ngày 25/11/2019  đến ngày 03/12/2019, tại Hội trường Ban Tuyên giáo – Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới cho 58 đảng viên mới thuộc 24 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Do các giảng viên kiêm chức của huyện là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện trực tiếp lên lớp chú trọng đổi mới cả về phương pháp giảng dạy, cập nhật kiến thức mới trong xây dựng giáo án, phần lớn giảng viên sử dụng giáo án điện tử do vậy nội dung bài giảng có phần sinh động hơn, kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống.

DSC_1284 (1).jpg

Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới các đồng chí học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề tài liệu “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản chính trị quốc gia - sự thật Hà Nội ấn hành năm 2016 gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời được nghe một số chuyên đề về xây dựng Đảng và viết bài thu hoạch để được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo quy định của Trung ương.

Qua lớp bồi dưỡng các học viên đã xác định đúng mục đích, động cơ học tập, góp phần giúp bổ sung lý luận và thực tiễn, vận dụng những kiến thức đã học vào trong quá trình công tác và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước./.

 

Nông Thị Tuyết Nhung

Trung tâm BDCT huyện