Skip to main content

Hữu Lũng bố trí 13 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã

Công an xã là lực lượng trực tiếp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian quan, các xã, thị trấn đã quan tâm lựa chọn những đảng viên, đoàn viên có đủ những tiêu chuẩn và phẩm chất để tuyển chọn vào lực lượng Công an xã. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, đội ngũ Công an xã chưa đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế hiện nay. Cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã thuộc quân số của Công an huyện, do đó sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện cũng như việc phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ, các kế hoạch nghiệp vụ được thuận lợi, chặt chẽ và đạt hiệu quả cao hơn. Vì vậy, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là hết sức cần thiết, có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở và phù hợp với chủ trương củng cố hệ thống chính quyền cơ sở của Đảng, Nhà nước.

 

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực; Quyết định số 1501/QĐ-UBND, ngày 08/8/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về ban hành đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện tham mưu đề xuất phương án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn huyện. Chỉ đạo lựa chọn những đồng chí có đủ trình độ, năng lực, có phẩm chất chính trị vững vàng để đảm nhiệm các chức danh công an xã. Ưu tiên bố trí trước ở các xã, thị trấn phức tạp, trọng điểm về an ninh trật tự, địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

 

 

Trong giai đoạn 2019-2021, huyện Hữu Lũng xây dựng phương án sẽ đưa 39 đồng chí Công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Trong đó: Đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã: 25 đồng chí; đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã: 10 đồng chí; đảm nhiệm chức danh Công an Thường trực: 04 đồng chí. Tính đến hết ngày 30/8/2019, huyện Hữu Lũng đã đưa 13 đồng chí Công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh Công an của 05 xã là Yên Sơn, Nhật Tiến, Yên Vượng, Thị Trấn, Thanh Sơn. Theo lộ trình đến hết năm 2019, huyện sẽ tiếp tục bố trí Công an chính quy xuống các xã trọng điểm là Minh Sơn, Sơn Hà, Cai Kinh, Hòa Lạc.

image001_0.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cát, Đội phó Đội an ninh Công an huyện

được điều động làm Trưởng Công an Thị trấn Hữu Lũng

 

Chủ trương đưa Công an chính quy về xã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con Nhân dân. Với trình độ, năng lực của đội ngũ công an chính quy sẽ thực hiện tốt công tác tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lãnh lạo, chỉ đạo hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Cao Huy Hải

Văn phòng Huyện ủy