Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 07/5/2020, Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết, đánh giá những kết đã đạt được trong nhiệm kỳ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện đã có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn, tổ chức thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; chất lượng hoạt động của HĐND huyện được nâng cao, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả, thể hiện được vai trò cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; trong nhiệm kỳ, thường trực HĐND huyện đã tổ chức được 13 kỳ họp, thông qua được 83 Nghị quyết; tổ chức 49 cuộc giám sát tại các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị. Việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng theo luật định, đã tổ chức được 18 cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, 38 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 3 cấp và trên 1.800 cuộc tiếp xúc cử tri hai cấp, một cấp. Tổng số cử tri tham dự các cuộc tiếp xúc là trên 128.000 cử tri, với trên 13.000 lượt ý kiến. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng; hoạt động của Văn phòng HĐND&UBND huyện có nhiều đổi mới, đã chủ động tham mưu, tổng hợp báo cáo và chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện; công tác đối nội, đối ngoại, tiếp công dân, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động được thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc.

IMG_7289_0.jpg

BCH khóa mới ra mắt

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV và các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên./.

 

Minh Kiên

Trung tâm VH, TT&TT